Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT M.J.A. van Rooij

 Mw. M.J.A. van Rooij, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53096894, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mw. M.J.A. van Rooij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mw. M.J.A. van Rooij persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van M.J.A. van Rooij;
 3. bezoekers van; www.vanrooijpsychologie.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van M.J.A. van Rooij;
 5. alle overige personen die met M.J.A. van Rooij contact opnemen of van wie Mw. M.J.A. van Rooij persoonsgegevens verwerkt.
   

2. Verwerking van persoonsgegevens
Mw. M.J.A. van Rooij verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Mw. M.J.A. van Rooij zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. tijdens sessies of bij eventuele toepassingen voor eHealth in de vorm van video-opnames zijn verzameld.
   

3. Doeleinden verwerking
Mw. M.J.A. van Rooij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de behandelingen en praktijkwebsite www.vanrooijpsychologie.nl door het verwerken van de door cliënt ingevulde evaluatieformulieren.

4. Rechtsgrond

Mw. M.J.A. van Rooij verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
   

5. Verwerkers
Mw. M.J.A. van Rooij kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mw. M.J.A. van Rooij persoonsgegevens verwerken. Mw. M.J.A. van Rooij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

6. Persoonsgegevens delen met derden
Mw. M.J.A. van Rooij deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw. M.J.A. van Rooij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Mw. M.J.A. van Rooij geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mw. M.J.A. van Rooij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Mw. M.J.A. van Rooij bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw. M.J.A. van Rooij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Wijzigingen privacystatement

Mw. M.J.A. van Rooij kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mw. M.J.A. van Rooij gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Mw. M.J.A. van Rooij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mw. M.J.A. van Rooij door een e-mailbericht te sturen naar info@vanrooijpsychologie.nl. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mw. M.J.A. van Rooij persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mw. M.J.A. van Rooij door een e-mailbericht te sturen naar info@vanrooijpsychologie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).